GOJI STUDIOS 私人健身課程


Personal Trainers Collage
Personal Trainer Patrick

全面及個人化的健身訓練計劃
我們創立全面及個人化的健身訓練計劃,幫助您實現您的健身或運動目標。我們評估您的身體狀況、設計適切的計劃、跟進您的進度、定期評估和檢視您的健身計劃。

Personal Trainer Ocean

領略最佳的健身技術
我們內部設有Goji學院,由專業團隊定期培訓教練,持續提升專業水平。每位教練必須接受若干時數的內部培訓,並通過最嚴格的評核。

Personal Trainer Zoie

從健康著手
我們設計出「Goji 360°評估」,協助您了解六大健康及健體範疇,所有Goji會員購買會籍後均可免費體驗此評估。

立即與我們的專業教練預約


                                                                                                
我們的私人教練
  
  
  
  
  
所有教練